Privacyverklaring

Privacyverklaring – Provoost Advies Gezondheidsrecht

24 mei 2018

Provoost Advies Gezondheidsrecht, tevens actief onder de naam Provoost Advies, gevestigd te Almelo, verwerkt persoonsgegevens in de zin van de AVG en is verantwoordelijk voor de verwerking van door haar verwerkte persoonsgegevens.

Het juridisch onderzoek- en adviesbureau is ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 56559941. Het bureau heeft ten doel het ‘uitvoeren van juridisch onderzoek en het geven van advies’.

Verwerking persoonsgegevens, doeleinden en grondslagen

Provoost Advies Gezondheidsrecht verwerkt persoonsgegevens doordat personen gebruik maken van de diensten van het bureau.

De volgende persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt:

–       NAW-gegevens: naam, adres, postcode, woonplaats.

–       Beroepsgegevens.

–       Communicatiegegevens: mailadres en telefoonnummer.

–       Bankgegevens: rekeningnummer en naam rekeninghouder.

–       Door de betreffende persoon verstrekte gegevens.

Persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verzamelt en verwerkt:

–       Om contact op te kunnen nemen naar aanleiding van een verzoek of opdracht.

–       Om voor klanten diensten te verrichten.

De verwerking van persoonsgegevens is rechtmatig op grond van een van de onderstaande grondslagen: 

–       De verwerking is noodzakelijk om een persoon diensten aan te kunnen bieden en te leveren.

–       De verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van een overeenkomst.

–       De betrokken persoon heeft toestemming gegeven voor verwerking van persoonsgegevens voor een of meerdere doeleinden.

Delen persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij de betreffende persoon daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend of een wettelijke verplichting dat vereist.

Beveiligen persoonsgegevens

Het bureau neemt passende en organisatorische maatregelen om gegevens te beschermen. Gegevens worden alleen verwerkt door de uitvoerend jurist.

Bewaartermijnen persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden opgeslagen gedurende een opdracht en daarna niet langer dan noodzakelijk voor het betreffende doeleinde of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Rechten

Een afschrift van deze privacyverklaring kan op verzoek per e-mail worden verstrekt. Op de website staat tevens een geactualiseerde versie van deze verklaring.

Een betrokken persoon heeft de volgende rechten:

–       Recht van inzage in de persoonsgegevens van de betrokkene.

–       Recht op informatie zoals vermeld in de wet- en regelgeving.

–       Recht op rectificatie, beperking of wissen van persoonsgegevens.

–       Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een andere toezichthoudende autoriteit.

–       Recht om gegevens door te geven/over te dragen aan u of een derde op verzoek.

–       Recht om toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen (bepaalde) gegevensverwerking.

Contact en vragen

Mocht u vragen hebben over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u contact opnemen via:

info@provoostadvies.nl