Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Provoost Advies Gezondheidsrecht & Provoost Advies

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1.         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, dienstverlening en opdrachten van Provoost Advies Gezondheidsrecht (hierna: PAG) of Provoost Advies. Tevens zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere gewijzigde, aanvullende en/of vervolgopdracht.

1.2.         PAG of Provoost Advies is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, waarna deze zonder nadere aankondiging van toepassing zullen zijn op lopende en nieuwe overeenkomsten, dienstverlening en opdrachten.

1.3.         Toepassing van enige andere (algemene) voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 2: De opdracht

2.1.         Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door PAG of Provoost Advies.

2.2.         Een overeenkomst van opdracht komt tot stand zodra de opdrachtgever PAG of Provoost Advies de mondelinge en/of schriftelijke opdracht geeft om een dienst te verrichten.

2.3.         Indien een van beide partijen voorafgaand aan de uitvoering van een opdracht schriftelijk wenst de overeenkomst van opdracht te ondertekenen, zal een opdrachtbevestiging door beide partijen worden ondertekend.

2.4.         Voorafgaand aan de aanvang van dienstverlening kan een voorschot van betaling worden verlangd.

2.5.         Het staat partijen vrij om (een deel van) de opdracht uit te laten voeren door een of meerdere personen die niet direct aan PAG of Provoost Advies verbonden zijn. Toepassing van de artikelen 7:404 en 7:207 lid 2 BW is uitgesloten.

2.6.         De opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de afgesproken werkzaamheden geheel zelfstandig. Binnen de gemaakte afspraken bepaalt de opdrachtnemer zelf hoe zij het overeengekomen resultaat zal verwezenlijken.

2.7.         De opdrachtnemer bepaalt zelf haar werktijden, met dien verstande dat per opdracht nader kan worden overeengekomen dat de werkzaamheden uiterlijk op een bepaalde datum afgerond zullen zijn.

Artikel 3: Aansprakelijkheid en verplichtingen opdrachtnemer

3.1.         De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis van de opdrachtnemer en niet tot een resultaatsverbintenis. De opdrachtnemer voert de opdracht uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die redelijkerwijs van haar mag worden verwacht.

3.2.       De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer jegens haar opdrachtgevers en derden voor schade voortvloeiende of verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst tot opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag van het honorarium dat de opdrachtnemer voor de betreffende opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan zes maanden, geldt de beperking van de aansprakelijkheid tot het bedrag van het honorarium van maximaal zes maanden.

3.3.         De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer jegens haar opdrachtgevers en derden voor schade voortvloeiende of verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst tot opdracht, is bovendien steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de voorwaarden niet ten laste van de verzekeraar kan worden gebracht. Informatie over de betreffende polisvoorwaarden kan op verzoek van de opdrachtgever worden verschaft.

3.4.         Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in artikel 3.2. of 3.3. genoemde verzekeringsinstantie plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van PAG of Provoost Advies beperkt tot een bedrag van 250,00 euro.

3.5.         Het in artikel 3.4. genoemde bedrag zal slechts worden uitgekeerd indien sprake is van door de opdrachtgever aantoonbare directe schade, welke in ieder geval niet bestaat uit productieschade, omzet en/of winstderving of bedrijfsschade.

3.6.         De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit het gebruik van (elektronische) communicatiemiddelen.

3.7.         De opdrachtgever dient de opdrachtnemer binnen redelijke termijn, doch ten minste binnen 3 maanden, op een zo gedetailleerd mogelijke wijze op de hoogte te brengen van eventuele schade of tekortkoming. Na afloop van deze termijn vervalt enig recht op schadevergoeding.

Artikel 4: Vrijwaring

4.1.         Uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud en resultaten geen rechten ontlenen.

4.2.         De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer en door haar ingeschakelde derden tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, waaronder mede de kosten van rechtsbijstand worden begrepen.

4.3.         De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen enige schade welke kan ontstaan bij het werken op locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie.

Artikel 5: Geheimhoudingsplicht

5.1.      Elk der partijen is gehouden alle informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden, tenzij anders is overeengekomen of de wet tot verstrekking van gegevens verplicht.

Artikel 6: Honorarium

6.1.      Berekening van het verschuldigde honorarium geschiedt op basis van het aantal gewerkte uren, tenzij anders is overeengekomen.

6.2.      Het uurtarief wordt vooraf vastgesteld, afhankelijk van de verwachte duur en aard van de opdracht. Opdrachtnemer heeft het recht de tarieven te verhogen, waarbij een implementatietermijn van ten minste 30 dagen wordt gehanteerd, tenzij anders is overeengekomen.

6.3.      Naast het honorarium ontvangt de opdrachtnemer een vergoeding voor bureaukosten van 8% van het honorarium, tenzij anders is overeengekomen.

6.4.      De in het kader van de opdracht door de opdrachtnemer gemaakte reis- en verblijfskosten worden vergoed. Reiskosten bedragen € 0,28 per kilometer en eventueel bijkomende parkeerkosten. Overige reis- en verblijfkosten worden vergoed op basis van de werkelijk gemaakte en vooraf overeengekomen kosten.

6.5.      De verschuldigde BTW is voor rekening van de opdrachtgever.

6.6.      De over het honorarium of de onkostenvergoeding verschuldigde belastingen en  premies sociale verzekering zijn voor rekening van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor eventuele aanspraken van de fiscus en/of de uitvoeringsinstelling voor niet-betaalde belasting en/of premies sociale verzekeringen met betrekking tot het overeengekomen honorarium en de onkostenvergoeding. Ter verzekering daarvan kan een VAR-verklaring worden overhandigd aan de opdrachtgever.

6.7.      In beginsel zal maandelijks een tussentijdse facturatie plaatsvinden.

Artikel 7: Verplichtingen opdrachtgever

7.1.         De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt.

7.2.         Inschakeling van derden is voor risico van de opdrachtgever.

7.3.         Facturen dienen, zonder opschorting of verrekening, zo spoedig mogelijk na ontvangst, doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals op de factuur vermeld.

7.4.         Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zijn, na het versturen van een aanmaningsbrief, (buiten)gerechtelijke kosten met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag en een vertragingsrente verschuldigd.

Artikel 8: Einde van de overeenkomst tot opdracht

8.1.      Elk der partijen kan de overeenkomst van opdracht, desgewenst met onmiddellijke ingang, ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst. De opdrachtgever dient bij een opzegging tenminste de diensten te betalen die tot het moment van opzegging zijn verricht alsmede na de opzegging verrichte werkzaamheden en kosten die redelijkerwijs door opdrachtgever moeten worden gedragen.

Artikel 9: Toepasselijk recht

9.1.      Op de overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.